Obchodní podmínky

Zasílací adresa pro výměnu zboží

Zboží na výměnu prosím zasílejte na níže uvedenou adresu provozovny:

MASUTAZU s.r.o.

MASUTAZU
Jiráskova 29
530 02 Pardubice

Základní údaje o provozovateli internetového obchodu

MASUTAZU s.r.o.                                                                                                                         

Jiráskova 29
530 02 Pardubice

Czech Republic

IČO: 27490131

Kontaktní údaje: Telefon: +420 777 776 427
E-mail: info@masutazu.cz

Skype: masutazu_masutazu

Masutazu je plátcem DPH.

www.masutazu.cz

Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen NOZ) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webu www.masutazu.cz (dále jen internetový obchod) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy podle občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel-prodávající.

Dodavatel / prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Spotřebitel / kupující – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Závazným provedením objednávky prodávajícím vzniká kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem-objednatelem). Závazné potvrzení bude následně kupujícímu potvrzena objednávka.

Objednávka a zrušení objednávky

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Objednávku odešle kupující prodávajícímu emailem, údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícímu považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu  potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množstvím zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, písemně. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod. si hradí kupující sám.

Hledání v ceníku e-shopu může provádět každý bez nutnosti registrace.

Vyznačená skladová dostupnost je v e-shopu.

Všechny informace o produktech jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů, ovšem nelze zcela vyloučit jejich nepřesnost a pro takový případ prodávající dostojí svým informačním povinnostem vyplývajících ze zákona dodatečnou nápravou, jakmile se o nich dozví.

Zasláním objednávky souhlasíte s uvedenými obchodními podmínkami.

Zrušení objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu objednavky@masutazu.cz nebo telefonicky na tel.: +420 777 776 427.

Dodací podmínky

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

V zásilce obdržíte doklad o koupi zboží. Nedílnou součástí zásilky je přepravní list našeho smluvního přepravního partnera.

Úplný daňový doklad nebo fakturu vám k zásilce vystavíme, uvedete-li řádné údaje potřebné pro vystavení tohoto dokladu.

U zboží, které v době zpracování objednávky nemáme na skladě, zjistíme dostupnost a termín dodání u našich obchodních partnerů. Plnění objednávky vám v co nejkratším termínu sdělíme na vámi zadanou kontaktní elektronickou adresu nebo SMS zprávou na vaše telefonní číslo.

Dodatečné informace:

 • Při objednávce našeho produktu judo pásků do 5 ks ze sekce Pásky judo nebude možné využít přepravní společnost DPD (platí pro všechny pásky do 150 Kč). Balík Vám zašleme přes přepravní společnost Česká pošta nebo můžete využít osobní odběr. 

Platební podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v době objednávky. U zboží, které je označeno v „akci“ platí uvedená cena do vyprodání zásob. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.

Ceny jsou uvedeny v Kč včetně příslušných sazeb DPH.

Expediční poplatky účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z následujících možností:

 • Bezhotovostní platbou bankovním převodem

V případě bezhotovostní úhrady zboží expedujeme zásilku po připsání částky na náš bankovní účet.

 • Hotově při osobním odběru na provozovně
 • Dobírka Česká pošta
 • Dobírka DPD

Expediční náklady

Expediční poplatky účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy.

Ceny za přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR.

Převzetí zboží

Objednané zboží můžete převzít:

 • prostřednictvím přepravní společnosti

 • osobně na provozovně internetového obchodu

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme překontrolovat obal zásilky.

V případě poškození obalu zboží zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás na telefonu +420 777 776 427.

Záruční doba, reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména ustanovením § 2158 a násl. NOZ)

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, zejména, že v době převzetí zboží kupujícím zboží odpovídá množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu, bylo-li zboží odesláno, běží od dojití zboží do míst určeného v objednávce.

Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního partnera doporučujeme překontrolovat obal zásilky. V případě poškození obalu zboží zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás na telefonu +420 777 776 427. Reklamace poškození obalu zásilky, která bude naší firmě oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě přepravního listu podepsaného kupujícím.

Při uplatnění reklamace dodejte spolu s reklamovaným zbožím i reklamační protokol a doklady vztahující se k reklamovanému zboží jako je doklad o koupi (účtenka nebo faktura/daňový doklad) a záruční list (pokud byl ke zboží dodán). Při uplatnění reklamace zasláním přijmeme takovou zásilku pouze ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou.

Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamovaného zboží a řešení vámi uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle charakteru závady a to opravou, výměnou, přiměřenou slevou nebo odstoupením od kupní smlouvy. V případě sporné reklamace rozhodneme do tří pracovních dnů a pokud není dohodnuto písemnou formou jinak, vyřídíme reklamaci do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí prodávající zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě budete o způsobu řešení informován.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Dotazy týkající se reklamace zboží nám posílejte na reklamace@masutazu.cz

Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zboží způsobené:

 • Neodborným používáním, které jsou v rozporu s návodem správné údržby a používání viz. Příloha č. 1

 • Mechanickým poškozením a opotřebením způsobené uživatelem

 • Živelními pohromami 

 • Špatným skladováním (vlhké prostředí, extrémně nízké a vysoké teploty atd.)
 • Vlastní či neodbornou opravou výrobku, které nebylo opraveno u výrobce nebo servisu Masutazu
 • Provozování v agresivním prostředí

DOPORUČENÉ ÚŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA FUNKČNÍHO PRÁDLA

PŘÍLOHA Č. 1 - Správné použití a údržba funkčního prádla (rashguardu) Masutazu

Užití funkčního prádla

A.Správné použití rashguardu

- Rashguard oblékat jako první vrstvu pod oblečení.

- Masutazu doporučuje rashduard chránit další vrstvou oděvu. Díky tomu může docházet k pomalejšímu opotřebení výrobku běžným užitím.

- Při používání rashguardu od Masutazu nesmí dojít ke kontaktu se suchým zipem.

Údržba funkčního prádla

B. Údržba rashguardu od Masutazu

• Funkční spodní prádlo (dále jen rashguard) se doporučuje prát v ruce za použití prostředků pro šetrné praní.

• Rashguard lze prát také pračce na max. 40°C a nedoporučuje se použití aviváží a změkčovačů prádla z důvodů možného zhoršení funkčních vlastností.


Ostatní

Jiné

Nedodržení výše uvedených doporučení může vyústit v neuznání reklamace.

PŘILOHA Č. 2 Formulář při uplatňení reklamace ke stažení ZDE.

V případě reklamace je kupující povinen vyplnit reklamační formulář a zaslat ho spolu s reklamovaným zbožím a kopií faktury na adresu prodávajícího.

Formulář bude obsahovat tyto údaje:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

Číslo účtu:

Číslo faktury:

Popis reklamovaného zboží:

Kód objednávky:

Popis poškození či vady:

Vrácení zboží

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem je v souladu s § 1829 odst. 1 NOZ oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí předmětu objednávky v rámci kupní smlouvy uzavřené při objednávce zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno do 14 dnů od převzetí zboží, nestačí pouze zaslat zboží bez formálního odstoupení od smlouvy. Upozorňujeme, že takto nelze řešit případnou reklamaci vadného zboží – viz kapitola o reklamaci a odpovědnosti za vady.

Zboží můžete vrátit osobně na provozovně internetového obchodu nebo zasláním zboží formou cenného balíku, nikoliv dobírkou.

Vrácení kupní ceny za zboží provádíme bankovním převodem na vámi uvedený účet. Peníze vrátíme do 10 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Zboží lze vrátit v případě, pokud není dodáno a upraveno podle přání zákazníka, nejeví známky poškození, použití a jsou-li dodány veškeré doklady vztahující se k vrácenému zboží (doklad o koupi účtenka nebo faktura-daňový doklad), záruční list (v případě, že byl ke zboží dodán), český návod (pokud byl ke zboží dodán), příslušenství (pokud bylo součástí zboží) včetně originálního obalu.

Pokud již došlo k použití zakoupeného zboží nebo příslušenství, objednatel-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku používání tohoto zboží jinak, než je nutné zboží používat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Vrácená kupní cena bude snížena a objednatel-spotřebitel bude o tomto snížení předem informován e-mailem nebo telefonicky.

V případě poškozeného nebo nekompletního vráceného zboží bude kupní cena snížena o náklady spojené s opravou poškozeného zboží nebo o dodání jeho příslušenství.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího:

Ke zrušení objednávky může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, zavazuje se prodávající kontaktovat kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluvit se s ním na dalším postupu, např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušením objednávky, apod.

Ochrana osobních údajů

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů. Poskytnutá data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou poskytována jinému subjektu než zpracovateli.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Případné spory mezi - internetovým obchodem a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel, může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je např. Česká obchodní inspekce.

Tyto OP jsou platné a účinné od 1. 12. 2017
MASUTAZU s.r.o.

Soutěžní pravidla "SOUTĚŽ a vyhraj" • Sídlo a provozovna: Jiráskova 29, Pardubice 530 02

 • Tel: +420 777 776 427, info@masutazu.cz
  Skype: masutazu_masutazu

 • Najdete nás i na MALL.CZ